REMEMOR

Knyga

knyga
Pratarmė:

„Siekiant įamžinti Šilutės aps. Macikų k. veikusius nacių, vėliau sovietų įsteigtų karo belaisvių bei Gulago lageriuose kalėjusių, mirusių žmonių atminimą, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras parengė projektą pavadinimu „Mirties namai 1939–1955 m. Prikeltos atminties žinia“. Šiuo projektu kėlėmė tikslą ne tik išsaugoti totalitarinių režimų vykdytų represijų ir Europos gyventojų žudynių vietą bei aukų atminimą, bet ir skleisti informaciją apie ten vykusius tragiškus įvykius.

Skatindami veikti kartu ir bendradarbiauti įvairių tautų ir kartų atstovus, į projekto veikas įtraukėme užsienio šalių piliečius, visuomenes organizacijas, skirtingų socialinių grupių bei kartų atstovus. Projekto partneriais tapo Šilutes rajono savivaldybės administracija, turinti patirties, organizuojant renginius ir vykdant europinius projektus, Šilutės muziejus, tiriantis, eksponuojantis ir populiarinantis lankytinas vietas, Šilutės gimnazija, aktyviai dalyvaujanti Šilutės miesto renginiuose, Macikų socialinės globos namai, ilgus metus prižiūrintys ir tvarkantys lagerių teritoriją, Lietuvos lenkų sąjungos Šilutės skyrius, remiantis istorinės atminties puoselėjimą, bei Gdansko Antrojo pasaulinio karo muziejus, turintis ilgametę patirtį tyrinėjant XX a. istoriją, informacijos pateikimo ir viešinimo Europoje ir pasaulyje galimybes bei pasiekimus. Ženkliai prie projekto įgyvendinimo, kaip dalyvis, prisidėjo Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, kurio darbuotojai atliko archeologinius tyrimus.

Įgyvendinant projektą buvo atlikti išsamūs archyviniai ir archeologiniai tyrimai, kurių pagrindu apie Macikų k. veikusių nacių ir sovietų įkalinimo įstaigas, kalinių gyvenimo sąlygas, mirtingumą parengtas leidinys, internetinė svetainė www.rememor.eu, turistinis maršrutas bei stendas. Kaip baigiamasis projekto etapas Šilutėje suorganizuota mokslinė tarptautinė konferencija „Antrojo pasaulinio karo belaisviai nacių ir sovietų lageriuose 1939–1948 m.“ su Aukų pagerbimo akcija išplėtojo projektą iki tarptautinio lygmens ir padėjo užmegzti ryšius bei formuoti bendradarbiavimo tinklą su vietinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ir pasiekti platesnes auditorijas skleidžiant istorinę atmintį apie totalitarinių režimų aukas.

Nuoširdžiai dėkoju Šilutės savivaldybės administracijai, kitiems projekto partneriams, žurnalistui Stasiui Mėlinauskui, archeologui Egidijui Abromavičiui ir visiems, geranoriškai pasidalinusiems turima informacija ar kitaip talkinusiems, įgyvendinant šį projektą. Ypatingai dėkoju šioje knygoje skelbiamų studijų autoriams, žinomiems nacistinės ir sovietinės okupacijos laikotarpio tyrinėtojams – LGGRTC generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei, dr. Arūnui Bubniui, dr. Vytautui Tininiui, doc. dr. Liucijai Arūnei Arbušauskaitei ir projekto koordinatorei istorikei Editai Jankauskienei.

Ši knyga – viena reikšmingiausių projekto dalių ir reikšmingas indėlis nacistinės ir sovietinės okupacijų laikotarpio Lietuvoje istoriografijai. Viliuosi, jog ši knyga, prikėlus Macikų „Mirties namų“ atmintį, praėjus 70-iai metų po antrojo pasaulinio karo, bus lyg žinia ateities kartoms, liudijanti tiek nacių, tiek sovietų represijų žiaurumą bei antihumaniškumą, skatinanti kurti demokratišką aplinką, didinanti toleranciją ir tarpusavio supratimą, stiprinanti piliečių sąmoningumą ir supratimą apie pagrindinės nūdienos Europos Sąjungos vertybes – laisvę, demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms. “

Projekto „Mirties namai 1939–1955 m. Prikeltos atminties žinia“ vadovė Daiva Judeikytė


Įvadas

Dr. Arūnė Arbušauskaitė, dr. Arūnas Bubnys
Šilutės (Macikų) nacių karo belaisvių stovyklos 1939–1944 metais

Dr. Vytautas Tininis
Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisvių Macikų lageris 1945–1948 m.

Teresė Birutė Burauskaitė, Edita Jankauskienė
GULAG’o skyrius Macikuose 1945–1955 m.

Egidijus Abromavičius
Antrojo pasaulinio karo belaisvių ir Gulago lagerių Šilutės r. Macikų k. kapinių archeologiniai tyrinėjimai